Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Brzeziny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.brzeziny-gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-15
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-01-15

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 2. Zdjęcia nie posiadają opisów. 3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). 4. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. (powód: 1. Filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Marszałek , adres e-mail: r.marszalek@brzeziny-gmina.pl , telefon: +48 627698777.

Informacja zwrotna

Na podstawie art. 18 (1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie art. 18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście od ul. 1000-lecia. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz na parterze budynku jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym umówieniu terminu. Kontakt: Joanna Wróbel, pok. 9, tel. +48 627698004, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Staramy się osiągnąć wyższy od wymagań prawnych poziom dostępności cyfrowej, stąd uruchomienie od 07.01.2020 r. nowego portalu informacyjnego Urzędu Gminy Brzeziny.

Deklaracja poprawy dostępności

Redaktorzy serwisu są w trakcie szkolenia z dostępności cyfrowej i będą przygotowywać wszystkie nowe dokumenty poprawnie. W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty zamieszczone w serwisie nieprawidłowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2019 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Marszałek
Ilość wyświetleń: 259
15 stycznia 2020 12:24 (Robert Marszałek) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
15 stycznia 2020 12:22 (Robert Marszałek) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
15 stycznia 2020 12:21 (Robert Marszałek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany